CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CÚC PHƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng hưởng mai táng phí trên địa bàn huyện Nho Quan và địa bàn xã Cúc Phương

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

I. Đối với công dân:

Công dân khi đến UBND cấp xã thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cần phải có các loại hồ sơ sau:

1. Hồ sơ đăng ký khai tử

* Giấy tờ phải xuất trình: Bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, hoặc chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thần của người có yêu cầu đăng ký khai tử.

Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất ừình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 34 Luật Hộ tịch và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, cụ thể:

+ Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử; đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp giấy xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử; đôi với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thay Giấy báo tử;

+ Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc chết có nghi vấn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y thay Giấy báo tử. Giấy báo tử do ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết cấp nếu không thuộc các trường họp chết nêu trên.

- Lệ phí đăng ký khai tử: Theo quy định hiện hành.

- Người có trách nhiệm đăng ký khai tử theo khoản 1 Điều 33 Luật Hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký, có thể ủy quyên cho người khác làm thay.

2. Hồ sơ xóa đăng ký thường trú

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Sổ hộ khẩu (bản chính) có đăng ký thường trú của người chết;

- Bản sao trích lục khai tử.

3. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

a) Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

- Sổ bảo hiểm xã hội (bản chính) của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và người chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng bị chết;

- Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

- Tờ khai của thân nhân theo mẫu (bản chính);

- Biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần theo mẫu (bản chính); trường hợp chỉ có một thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng chỉ có một người đại diện hợp pháp mà lựa chọn hưởng ứợ cấp tuất một lần thì thân nhân lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc người đại diện hợp pháp của thân nhân chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và không cần biên bản này.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

- Giấy ủy quyền (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều thân nhân).

Lưu ý: Các thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

b) Hồ sơ hưởng mai táng phí đối vói đối tượng người có công vói cách mạng từ trần và thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần.

- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (theo mẫu quy định);

- Bản sao Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

- Hồ sơ của người có công với cách mạng.

c) Hồ sơ hưởng mai táng phí đối vói đối người trực tiếp tham gia kháng chiên chông Mỹ cửu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết đỉnh số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ:

- Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi cư trú;

- Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

- Công văn đề nghị của ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (theo mẫu quy định);

- Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 hoặc bản sao một trong các quỵết định được hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc; trợ cấp một lần) hoặc bản sao quyết định hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19 l/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC

d) Hồ sơ hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Quyết định số 150/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh

- Thân nhân người chết làm bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi Hội Cựu chiến binh cấp xã (theo mẫu quy định).

- Trường hợp người chết không còn thân nhân thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đứng ra tổ chức mai táng làm bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi Hội Cựu chiến binh cấp xã (theo mẫu quy định).

e) Hồ sơ hưởng mai táng phí đối vói đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối vói đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

- Bản khai của thân nhân đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương xã, phường, thị trấn nơi cư trú (theo mẫu quy định);

- Biên bản họp gia đình đối với trường hợp không còn bố, mẹ, vợ hoặc chồng;

- Giấy chứng tử (đối với đối tượng đã từ trần) bản sao có chứng thực, hoặc bản sao trích lục khai tử;

- Bản trích sao quyết định kèm theo danh sách ứng có tên đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Ban CHQS huyện, thành phố ký bản sao đối với đối tượng do quân đội giải quyết, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký sao đối với đối tượng thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết).

f) Hồ sơ hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo  Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối vói dân công hỏa tuyên tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế

- Bản trích sao quyết định của đối tượng từ trần đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần;

- Giấy chứng tử hoặc bản sao trích lục khai tử

g) Hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

- Văn bản hoặc đon đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng;

- Bản sao Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

- Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con và bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao trích lục khai sinh của người con bị chết đối với trường hợp là con của người đơn thân nghèo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP;

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

II. Đối với Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội và Công an các xã, thị trấn: Thực hiện theo các nội dung sau:

Bước 1: Công chức Tư pháp – Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ của công dân theo Mục 1, Quy trình kèm theo Quyết định 26/QĐ-UBND. Nhập thông tin người nộp và Scan toàn bộ hồ sơ vào hệ thống một cửa điện tử của huyện theo địa chỉ:

- Lĩnh vực: Hộ tịch;

- Tên TTHC: Lựa chọn một trong hai TTHC sau:

Thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng (đối với đối tượng hưởng BHXH).

Thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí (đối với đối tượng người có công)

(Nếu công dân đến đăng ký khai tử nhưng không có hồ sơ xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí, thì Công chức Tư pháp – Hộ tịch vẫn tiếp tục thực hiện nội dung đăng khai tử, đồng thời hướng dẫn và yêu cầu công dân nộp đủ hồ sơ ngay trong ngày hôm sau).

Bước 2: Công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện việc đăng ký khai tử, trả kết quả cho công dân ngay trong ngày. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Bước 3: Công chức Tư pháp – Hộ tịch Scan bổ sung vào hệ thống một cửa điện tử đồng thời gửi 02 bản trích lục khai tử, kèm theo hồ sơ của công dân về Công an xã để thực hiện nội dung xóa đăng ký thường trú.

Bước 4: Công an xã:

- Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Tư pháp - Hộ tịch và hồ sơ bổ sung của công dân (nếu chưa đủ hồ sơ theo quy định).

- Scan hồ sơ bổ sung vào Hệ thống một cửa điện tử.

- Thực hiện nội dung xóa đăng ký thường trú.

- Trả kết quả cho công dân.

- Chuyển hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy đến Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 5: Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã và hồ sơ bổ sung của công dân (nếu chưa đủ hồ sơ theo quy định).

- Chuyển hồ sơ hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho cơ quan bảo hiểm xã hội huyện để giải quyết hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) (kể cả hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử) đối với đối tượng hưởng BHXH.

- Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ra văn bản đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (kể cả hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử) đối với trường hợp hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng).

- Trình lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã để xét duyệt, niêm yết danh sách, lập danh sách báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện (kể cả hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử) đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiên chông Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chuyển cho Hội Cựu chiến binh xã để xác nhận, lập danh sách báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ký công văn đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (kể cả hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử) đối với đối tượng thực hiện theo Quyết định số 150/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh;

- Trình lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xét duyệt, báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) (kể cả hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử) đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;  

- Trình lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (kể cả hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử) đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

- Trình lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai gửi Phòng Lạo động - Thương binh và Xã hội (kể cả hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử) đối với trường hợp hưởng mai táng phí khi người có công với cách mạng từ trần.

III. Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Bảo hiểm xã hội huyện:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện liên thông các TTHC theo đúng nội dung Quyết định 26/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

- Xử lý hồ sơ liên thông các TTHC đã được UBND các xã, thị trấn gửi lên đảm bảo đúng thời gian, trình tự theo quy định./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Slide trang chủ
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 21