CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CÚC PHƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021

Chiều 12/6, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021 đã được tổ chức. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

 

Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu nội dung chuyên đề toàn khóa- chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh.

Nội dung chuyên đề được đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu đã cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọn cuộc đời, Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. 

Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Đồng thời chỉ rõ: "Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sau phần giới thiệu chuyên đề của đồng chí Phùng Hữu Phú, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu quán triệt cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, tiếp tục đổi mới cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2021; phải có sự đổi mới đột phá trong "làm theo" và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, chức vụ càng cao nêu gương càng lớn. Đặc biệt cần quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để thực hiện việc học và làm theo Bác ngày càng hiệu quả hơn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và hội nghị chuyên đề toàn khóa ở tất các điểm cầu trong tỉnh.

Nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Chuyên đề năm 2021

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bám sát tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong nội dung bài phát biểu rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 và những tinh thần cơ bản của chuyên đề năm 2021, gắn với định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, của các đơn vị, địa phương và rất lưu ý thực hiện việc phát huy giá trị lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, khơi dậy ý chí quyết tâm, truyền thống cách mạng khát vọng phát triển đất nước, góp phần biến khát vọng thành hiện thực, nỗ lực thực hiện thắng lợi, đạt các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Theo tinh thần của Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả, thiết thực, cần phải tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Rất lưu ý phải kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Phải tập trung rà soát các cơ chế, chính sách để giải quyết các"điểm nghẽn", các vấn đề lớn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải nhấn mạnh việc làm theo từng việc, phần việc cụ thể; gắn với trách nhiệm nêu gương thực chất. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; phải khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tinh thần "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". 

"Cố gắng để người đứng đầu, cán bộ đảng viên thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái".- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói.

Đối với việc quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Đường hướng chủ trương đã rõ, cần tổ chức thực hiện quyết liệt để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Trước mắt, các địa phương, cơ quan đơn vị chủ động tích cực thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề về  "kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"; sớm hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV và HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. 

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng biểu dương ghi nhận sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó có sự cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, như quân đội, công an, các tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế, một lực lượng tiên phong, đã nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm tận lực, không quản ngại vất vả, gian nan và hiểm nguy để chống dịch thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc mừng các tập thể và cá nhân của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

* Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ta đã tổ chức 156 điểm cầu với trên 7000 đồng chí tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tại các điểm cầu, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tập trung, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.


                                                                                                                                                                                   Xuân Trường - Đinh Duy - Đức Lam (Nguồn: Báo Ninh Bình)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Slide top
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 35